ران

رستوران،گیلانه،غذا،رستوران گیلانه،کباب،کباب سنتی،پلوکباب،کباب ترش ،مخصوص،سیاجوجه،ماهی سفید،سبزی پلو،میگو پلو،ماهی رنگین کمان،باقالاقاتق،فسنجان،اردک ناردونی،اردک کامل،مرغ ترش،سیا کباب